Is Boston flasher also the pantyhose flasher of Metro Detroit?